Algemene voorwaarden Unacum – Training met Impact

Download de algemene voorwaarden als PDF

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Unacum: Unacum – Training met Impact, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnaam Professional vanuit je hart, gevestigd aan Peter Schathof 29, 3533HZ te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54463858.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Unacum een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Unacum en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Unacum zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Unacum en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of Dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Unacum en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals wanneer de Overeenkomst wordt gesloten door inschrijving of bestelling rechtstreeks middels de Website.
 7. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Unacum te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • incompanytrainingen;
 • coaching;
 • open trainingen;
 • Online Trainingen;
 • adviesverlening;
 • interim dienstverlening.
 1. Producten: de in het kader van een koopovereenkomst tussen Partijen, door Unacum aan de Wederpartij te leveren goederen, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn e-boeken en fysieke boeken.
 2. Online Training: een training waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven en die middels een door Unacum beschikbaar gestelde webomgeving wordt aangeboden.
 3. Programma: het geheel van coaching- of trainingssessies dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Een programma kan uit meerdere Sessies bestaan, maar ook uit een enkele Sessie.
 4. Sessie: iedere in het kader van een Programma door Unacum aangeboden en verzorgde coaching- of trainingssessie, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
 5. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een Sessie, al dan niet tevens Wederpartij.
 6. Website: de website van Unacum waarmee Online Trainingen kunnen worden gevolgd dan wel Producten door Unacum worden aangeboden en verkocht.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Unacum en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Unacum worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Unacum (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Unacum kan door haar nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij. Indien in zodanig geval van herroeping reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Unacum onverwijld voor terugbetaling aan de Wederpartij zorgdragen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Unacum, binden haar niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Unacum, op de eventueel daartoe door Unacum aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Unacum, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Unacum anders aangeeft. Een aanbod van Unacum kan in beginsel dan ook uitsluitend ongewijzigd door de Wederpartij worden aanvaard.
 4. Indien de Overeenkomst wordt gesloten door inschrijving of bestelling rechtstreeks middels de Website, zal Unacum de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Unacum aangewezen wijze, aan Unacum verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Unacum verstrekte informatie. Unacum is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. De Wederpartij dient Unacum steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties.
 3. In geval de Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de Dienstverlening. Unacum dient kosteloos gebruik te kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Unacum verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot redelijkerwijs mogen worden gesteld. Unacum verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Unacum kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst werden beoogd.
 5. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Wederpartij (al dan niet Deelnemers), dan wel door de Wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Unacum en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Unacum mogelijk te maken.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Unacum is te allen tijde gerechtigd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Unacum is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Unacum bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Unacum, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat de eventuele derden die Unacum bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Unacum gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging of door verstrijken van de looptijd waarvoor deze is aangegaan.
 2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst die voorziet in Dienstverlening, tussentijds geheel of gedeeltelijk opzegt, is Unacum gerechtigd om vergoeding te vorderen wegens winstderving ten gevolge van de opzegging ontstaan. Indien de gronden die tot de opzegging hebben geleid, naar oordeel van Unacum leiden tot een onredelijke toepassing van het bepaalde in de vorige zin, is de Wederpartij ten minste gehouden om alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten aan Unacum te vergoeden, vermeerderd met het honorarium van Unacum naar evenredigheid van de tot de opzegging reeds verleende Diensten.
 3. Met uitzondering van Online Trainingen, kan de Consument in geval van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst die voorziet in Dienstverlening, uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten, vermeerderd met het honorarium van Unacum naar evenredigheid van de tot de opzegging reeds verleende Diensten.

ARTIKEL 7. | VERPLAATSING VAN SESSIES DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Dit artikel vindt geen toepassing op Online Trainingen.
 2. Verplaatsing van een geplande Sessie op verzoek van de Wederpartij, is uitsluitend mogelijk tot zeven dagen vóór aanvang van de geplande Sessie, waarbij door Partijen een alternatieve datum en/of tijd wordt afgesproken en waarbij Partijen rekening houden met elkaars redelijke belangen. De Wederpartij dient bij haar verzoek tot verplaatsing onverwijld, althans binnen twee werkdagen, tot de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd komen, bij gebreke waarvan de Sessie komt te vervallen en de Wederpartij geen aanspraak maakt op enige restitutie, kwijtschelding of andersoortige compensatie. Het laatste geldt eveneens in geval van een verzoek tot verplaatsing binnen de bedoelde termijn van zeven dagen, tenzij Unacum daarvan in het voordeel van de Wederpartij wenst af te wijken.

ARTIKEL 8. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN PROGRAMMA’S OF SESSIES DOOR UNACUM

 1. Unacum behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een Programma of Sessie te annuleren. Waar mogelijk zal Unacum een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden (onvoldoende inschrijvingen, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden) kan Unacum een Programma of Sessie wat betreft datum en/of tijd verplaatsen.
 2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet Unacum daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. In geval van verplaatsing kan de Wederpartij de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop de verplaatsing betrekking heeft, slechts annuleren indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum en/of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de Wederpartij of Deelnemers kan worden gevergd. Van de Wederpartij en iedere Deelnemer mag in beginsel worden verlangd dat zij/hij medewerking verleent aan de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd.
 3. In verband met annulering als bedoeld in dit artikel, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de annulering niet-genoten deel van het Programma.

ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd de Overeenkomst op Afstand, zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn van 14 dagen vangt, in geval van de verkoop en levering van Producten, aan op de dag dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen of aan hem zijn afgeleverd. In geval van Dienstverlening vangt de termijn aan op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst op Afstand.
 2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand met betrekking tot Dienstverlening, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 3. Indien de Overeenkomst op Afstand met betrekking tot Dienstverlening volledig wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de Consument bij het aangaan van de Overeenkomst op Afstand uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de Dienstverlening door Unacum volledig is nagekomen. Onder volledige nakoming in het kader van een Online Training wordt verstaan, de beschikbaarstelling aan de Consument van het gehele Programma. Zolang het gehele Programma niet ter beschikking van de Consument is gesteld tijdens de bedenktijd, kan de Consument gebruik maken van zijn recht van ontbinding.
 4. De Consument heeft voorts geen recht van ontbinding in geval van:
 5. de levering van e-books, oftewel digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager wordt geleverd, mits:
 • de levering daarvan plaatsvindt met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 • de Consument daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Unacum het e-book heeft geleverd.

De bevestiging van de Overeenkomst op Afstand die Unacum aan de Consument verstrekt, is tevens voorzien van een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de eventuele verklaring van de Consument als hiervoor bedoeld.

 1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten of geen toepassing vindt. Unacum zal de Consument bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk wijzen op de eventuele uitsluiting van het recht van ontbinding als hier bedoeld.
 4. De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Unacum aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Unacum. Zodra Unacum in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Unacum de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Consument overeenkomstig lid 2, terwijl de Dienstverlening reeds is aangevangen, is de Consument Unacum een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Unacum is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Unacum is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

Fysieke Producten

 1. In geval van de levering van fysieke Producten, dient de Consument gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten, alsmede de verpakking daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. De Consument dient de te retourneren Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Unacum terug te leveren.
 3. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 7. Unacum is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de Consument ontvangen betalingen.
 4. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het verzoek bij Unacum heeft ingediend om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

Terugbetaling

 1. Unacum zal de van de Consument ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 9 en minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits, in geval van productverkoop, de betreffende Producten door Unacum zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Unacum niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Unacum aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 10. | LEVERING VAN PRODUCTEN EN CONFORMITEIT

 1. Levering van Producten geschiedt op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, met dien verstande dat in geval van digitale content, zoals een e-book, levering geschiedt op het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres.
 2. In geval van bezorging van fysieke Producten, gaat het risico van verlies en beschadiging daarvan over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. Het eigendom van fysieke Producten gaat pas over op de Wederpartij op het moment dat het door de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedrag, volledig door Unacum is ontvangen.
 4. Unacum staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en voldoen aan alle eisen die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Indien de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, maakt de Wederpartij aanspraak op herstel of vervanging daarvan.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over Unacum dienen binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Wederpartij veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk aan Unacum kenbaar te worden gemaakt.
 2. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop, pas vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument, bij Unacum is geklaagd.
 3. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Unacum te worden ingediend.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Unacum uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. Indien een klacht van een Consument, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Unacum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Unacum geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, zoals ziekte van de feitelijke opdrachtnemer.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Unacum bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Unacum is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Unacum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Unacum in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Unacum gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Indien Unacum de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Unacum vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, productverkoopprijzen, een vaste prijs per training, dag of Sessie en/of uurtarief. Indien de Dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vermeldt het aanbod van Unacum tevens of eventuele reis- en verblijfskosten aan de Wederpartij worden doorberekend. In zodanig geval komen zonder vermelding in het aanbod, in elk geval voor rekening van de Wederpartij de eventueel noodzakelijkerwijs te maken parkeerkosten bij die locatie. Voorts komen de op verzoek van de Wederpartij te maken extra kosten, zoals materiaalkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 2. In geval van variabele prijzen en/of kosten, zoals in geval van een uurtarief, reis-, verblijfs-, parkeer- en materiaalkosten, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
 3. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Unacum gerechtigd om gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling of een voorschot op het door de Wederpartij verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat Unacum een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 4. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, is Unacum, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, gerechtigd de Wederpartij maandelijks te factureren.
 5. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Unacum aangewezen wijze en binnen de door Unacum aangezegde of vermelde termijn. Indien de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Unacum, is Unacum niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de openstaande betaling(en) volledig door Unacum is/zijn ontvangen.
 6. Unacum is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Wederpartij een Consument is.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
 9. In geval van betalingsverzuim van de Consument, zal Unacum niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
 10. Het bepaalde in lid 8 laat onverlet dat ten nadele van een Consument niet wordt afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Unacum is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij of een Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Deelname aan een Programma is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Deelnemer. Unacum is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Unacum geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels een Programma door hem opgedane kennis en vaardigheden.
 3. Unacum zal zich inspannen om in verband met het volgen van een Online Training een ononderbroken beschikbaarheid van de betreffende webomgeving te realiseren, echter kan Unacum zulks niet steeds garanderen. Ter zake aanvaardt Unacum dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Fouten (bugs) met betrekking tot een Online Training kunnen te allen tijde intreden en worden voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk nadat Unacum zulks ter kennis is gekomen, verholpen. Voor de aanwezigheid van bugs kan Unacum redelijkerwijs geen aansprakelijkheid dragen, welke aansprakelijkheid dan ook van de hand wordt gewezen.
 5. Unacum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Unacum kan jegens de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Unacum in de nakoming van haar Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Unacum aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Unacum toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Unacum aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Unacum te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Unacum daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Unacum ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Unacum is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Unacum betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Unacum nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Unacum afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Unacum dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Unacum verjaren door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De Wederpartij vrijwaart Unacum van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Unacum toerekenbaar is. Indien Unacum uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Unacum zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Unacum, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Unacum en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Unacum.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Unacum behoudt zich, voor zover deze rechten niet bij derden rusten, alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, alsmede op de door haar beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Wederpartij zelf, Deelnemers of van overige derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Unacum voorbehouden.
 2. De goederen als bedoeld in het vorige lid mogen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, door de Wederpartij en Deelnemers slechts worden aangewend voor het beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. Deze goederen mogen door de Wederpartij en Deelnemers niet worden gekopieerd of gereproduceerd of op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking worden gesteld. Voorts mogen zij niet op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden over deze goederen kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de eerste zin van dit lid.
 3. De Wederpartij is jegens Unacum aansprakelijk voor de nakoming door de door de Wederpartij bij de Dienstverlening betrokken Deelnemers, van het bepaalde in de vorige twee leden en zal de Deelnemers daaromtrent duidelijk en volledig instrueren. Vorenstaande geldt onverminderd de wettelijke aanspraken van de Unacum op de Deelnemers.

ARTIKEL 17. | GEHEIMHOUDING

Partijen zullen, ook na beëindiging van de Overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst door de andere Partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Unacum is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Unacum aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Unacum zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.